Per una educació pública, gratuïta, de qualitat i laica, per lluitar per la igualtat

L’educació per al desenvolupament és un concepte ampli, dinàmic, que abasta diferents dimensions i àmbits d’actuació.
Per a la nostra entitat ONGD Ensenyants Solidaris la clarificació del concepte és una de les necessitats que es plantegen cada vegada més en els diferents fòrums i trobades educatives.
Des dels enfocaments més reduccionistes, que consideren la ED com una educació sobre l’ajuda al desenvolupament, fins als enfocaments més amplis que consideren l’educació global, que
abasta tots els grans temes del nostre segle.
La singularitat de la ED per a ONGD ÉS és la seva vinculació amb el Sud. La ED ha de tenir en compte els discursos i propostes que es realitzen sobre el Sud, i aquest és un aspecte essencial que la distingeix d’altres educacions “per a”. La nostra proposta de definició de la ED és la d’un procés educatiu constant, que afavoreix la comprensió sobre les interrelacions econòmiques, polítiques, socials i culturals entre el Nord i el Sud, promou valors i actituds relacionats amb la solidaritat, la justícia social i busca vies d’acció per a aconseguir un desenvolupament humà i
sostenible.
És una educació sociopolítica que té com a eix la justícia social i que tracta de conscienciar sobre les desigualtats planetàries existents en el repartiment de la riquesa i del poder, les seves causes i conseqüències i el paper del Nord a construir estructures més justes. Es basa en un plantejament constructivista i sociohistórico. Es duu a terme en els àmbits educatius formals i no formals.
En l’àmbit formal, la ED és un element dinamitzador i orientador de les pràctiques docents. No és un contingut més, sinó una actitud davant l’ensenyament, que concerneix temes, procediments i valors, requereix un aprenentatge actiu, relacions participatives en els processos d’ensenyament-aprenentatge i una visió crítica dels propis continguts transmesos.

La ED és una educació global, que té una estreta relació amb la qualitat de l’ensenyament dels sistemes educatius i amb l’estructura bàsica dels curricula que en ells s’ofereixen. La reforma del sistema educatiu ha recollit aquests enfocaments en les anomenades “línies transversals”.

 

Trets definitoris de l'educació per al desenvolupament ONGD ÉS

 • S’emmarca en un plantejament educatiu no tradicional i que recull les aportacions educatives de recerca-acció, entre altres.
 • És una forma d’educació dinàmica, que promou la comprensió global, la formació de la persona i el compromís en l’acció participativa (pensar globalment, actuar localment).
 • És un procés educatiu que es produeix a mitjà i llarg termini. Això suposa que les activitats puntuals (conferències, un concert, una exposició) només podran considerar-se una activitat d’educació per al desenvolupament si estan emmarcades en un programa més ampli de mitjà termini que inclogui altres accions.
 • Té una dimensió cognitiva (relacionada amb l’adquisició d’uns coneixements) i una dimensió d’actituds i valors que estan intrínsecament unides. Els coneixements i els valors no poden separar-se. Això implica que l’anàlisi de la realitat respon a una visió del món determinada.
 • Proporciona uns criteris analítics que permeten participar en la realitat local i establir vincles amb el desenvolupament global.
 • És una educació oberta a la participació activa i creativa i està orientada cap al compromís i l’acció.
 • Es pot complementar amb la sensibilització i la pressió política.
 • La sensibilització informa.
 • L’educació per al desenvolupament forma en coneixements i actituds.
 • La pressió política es dirigeix al canvi de les polítiques.
 • La recerca analitza i formula propostes.

Els objectius de l'educació per al desenvolupament per a ONGD ÉS

 

 • Facilitar la comprensió de les relacions que existeixen entre les nostres pròpies vides i les de persones d’altres parts del món.
 • Augmentar el coneixement sobre les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l’existència de la pobresa, la desigualtat, l’opressió i condicionen les nostres vides com a individus pertanyents a qualsevol cultura del planeta.
 • Desenvolupar valors, actituds i destreses que acreixin l’autoestima de les persones, capacitant-les per a ser més responsables dels seus actes. Han de ser conscients que les seves decisions afecten les seves pròpies vides i també a les dels altres.
 • Fomentar la participació en propostes de canvi per a aconseguir un món més just en el qual tant els recursos com els béns i el poder estiguin distribuïts de forma equitativa.
 • Dotar a les persones i als col·lectius de recursos i instruments (cognitius, afectius i actitudinals) que els permetin incidir en la realitat per a transformar els seus aspectes més negatius.
 • Afavorir el desenvolupament humà sostenible en el nivell individual, comunitari-local i internacional.

 

Les dimensions de l'educació per al desenvolupament per a ONGD ÉS

 

• Dimensió cognitiva

Es tracta d’una major comprensió sobre les desigualtats planetàries existents en el repartiment de la riquesa i del poder, les seves causes i conseqüències i el paper del Nord a construir estructures més justes. Això implica abordar problemàtiques globals que relacionen el desenvolupament amb els drets humans, el medi ambient, la pau, etc. Suposa una anàlisi en profunditat sobre les causes de la desigualtat Nord-Sud i les seves conseqüències i no només
sobre les seves manifestacions: pobresa, fam, catàstrofes humanitàries.
Per a això és necessari promoure l’adquisició d’una estructura conceptual bàsica sobre el desenvolupament, des d’un enfocament transversal que inclogui coneixements sobre economia, política, història, antropologia i medi ambient, entre altres.

• Dimensió de valors i actituds

Promou valors i actituds relacionats amb la solidaritat i la justícia social, i l’adquisició d’habilitats (la capacitat crítica, l’empatia, la capacitat d’argumentar, el treball en equip, descodificar imatges i missatges.. etc.) que són essencials per a entendre i enfrontar-se, des dels valors de solidaritat, als nous processos econòmics, socials, culturals i polítics que regeixen el planeta.
No se circumscriu a cap àrea de coneixement, sinó que es relaciona amb totes elles, proposant enfocament globalitzador i/o transversal que impregna tot el currículum escolar.

• Mètodes:

Té un enfocament global que relaciona el desenvolupament, amb els conflictes, els drets humans i el medi ambient, entre altres.

• Procés actiu i participatiu:

La ED concep l’ensenyament-aprenentatge com un procés actiu i participatiu, en el qual el docent actua com a facilitador en la construcció del coneixement, partint dels interessos i centre d’interès de l’alumnat.

• Dimensió global

Analitza els diferents aspectes de la realitat des d’una dimensió global. Relaciona el local amb el global. Utilitza enfocaments metodològics, integradors, que superen la mera informació aïllada o la simple enumeració de dades,
establint connexions causals entre els diversos esdeveniments i realitats i elaborant un discurs explicatiu de la realitat que interrelaciona la pau, els conflictes, els drets humans i el medi ambient, entre altres.

 • Capacitat crítica

Promou la capacitat crítica a partir d’un procés d’ensenyament-aprenentatge que permeti desarticular prejudicis, tòpics i estereotips, evitar els esquemes explicatius eurocéntricos, ressaltant les diferències al Sud.